प्रदेशसभा
इन्द्र मान थिङ

मत - 187

इन्द्र मान थिङ (Indra Man Thing)

मकवानपुर क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू